Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informacje ogólne

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie świadomości osób fizycznych co do tego, kto, w jakim celu i jak długo przetwarza ich dane osobowe, a także ujednoliceniu ochrony danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z RODO zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy ONDRE Sp. z o.o Sp. k. zapoznali się  z przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

 Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: ONDRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. sp.k. (właściciel marki IT’S WRAP), 60-512 Poznań, ul. Jackowskiego 22, Polska
Dane kontaktowe: e-mail: office@itswrap.pl, nr tel. 61 666 0 401. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Czy podawanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne?

Podawanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej z Państwem.

Jakie dane zbieramy w naszym serwisie?

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie.

W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

 1. a)  imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres dostawy oraz dane do wystawienia faktury  – dane zbierane podczas składania zamówienia/ wysyłania zapytania ofertowego poprzez konfigurator na stronie itswrap.pl lub podczas składania zamówienia na jeden z adresów e – mail znajdujących się w zakładce kontakt na stronie www.itswrap.pl

 

 1. b) dane dotyczące pojazdu – marka, model, rocznik, numer VIN oraz typ nadwozia – zbierane podczas składania zamówienia/ wysyłania zapytania ofertowego poprzez konfigurator na stronie itswrap.pl lub podczas składania zamówienia na jeden z adresów e – mail znajdujących się w zakładce kontakt na stronie www.itswrap.pl
 2. c) adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 3. d) cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane podawane przy rejestracji są zachowywane w naszej bazie klientów. Ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży. Dane te są przez nas wykorzystywane do:

 1. a) realizacji Zamówień zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 2. b) obsługi reklamacji;
 3. c) obsługi zapytań, które są do nas kierowane poprzez bezpośrednie  e-maile znajdujące się w zakładce kontakt;
 4. e) kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług;
 5. f) dostarczania usług/ produktów w ramach zawartej Umowy sprzedaży;
 6. g) celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja umowy, bądź realizacja Państwa zapytań skierowanych do nas przed zawarciem umowy.

Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Dotyczy to zwłaszcza zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. na podany przez Państwa przy rejestracji adres e-mail.

 

Komu i jak udostępniamy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane udostępniamy:
 2. a) podmiotom/ operatorom  współpracującym z ONDRE Sp. z o.o. Sp. k.  w zakresie płatności, prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu realizacji płatności lub w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
 3. b) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
 4. c) podmiotom prowadzącym działalność kurierską i spedycyjną, które dostarczają zakupione Produkty/ usługi do Kupujących zgodnie z ich wolą;
 5. d) podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć teleinformatyczną;
 6. e) właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
 7. f) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 8. g) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie.

W takich przypadkach ilość i rodzaj przekazywanych współpracującym firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

 1. Wszystkie firmy współpracujące, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 2. Nie przechowujemy danych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
 2. a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy sprzedaży;
 3. b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 4. Państwa dane osobowe dotyczące Państwa preferencji będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, co można uczynić również poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub na naszej stronie.
 5. Przetwarzanie Państwa danych na podstawie zgody (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) będzie się odbywać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Celem RODO jest zapewnienie Państwu możliwości ochrony swoich praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do Państwa danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 1. a) prawa do wycofania zgody, nieodpłatnie i w każdej chwili – co do danych, które są przetwarzane na tej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na tej podstawie, które odbyło się przed wycofaniem zgody.
 2. b) prawa dostępu do danych – mają Państwo prawo do otrzymania informacji m.in. jakie Państwa dane Serwis przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 3. c) prawo żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe.
 4. d) prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo wskazać zakres i okoliczności uzasadniające usunięcie danych,  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo wskazać, że wystąpiły przesłanki dla ograniczenia przetwarzania Państwa danych, np. jeśli nie potrzebujemy już niektórych Państwa danych, ale wnoszą Państwo o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 6. f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli lub żądać ich przeniesienia innemu administratorowi.
 7. g) prawo sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: – ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jak mogą Państwo się z nami skontaktować i skorzystać z wskazanych praw?

Mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem:

 1. pisząc e-maila na adres: office@itswrap.pl
 2. listownie pod adres: ONDRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. sp.k. 60-512 Poznań, ul. Jackowskiego 22, Polska

 

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Państwa dane osobowe nie trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy i gdzie mają Państwo prawo wnieść skargę?

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób au­to­ma­tycz­ny żad­nych in­for­ma­cji, z wy­jąt­kiem in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach co­okies.
 2. Pli­ki co­okies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią da­ne in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wisu. Co­okies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją na­zwę stro­ny in­ter­ne­to­wej, z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny nu­mer.
 3. Pod­mio­tem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu pli­ki co­okies oraz uzy­sku­ją­cym do nich do­stęp jest ope­ra­tor Ser­wisu: ONDRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. sp.k. 60-511 Poznań, ul. Jackowskiego 22, Polska
 4. Pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ce­lu:
  a) dosto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Ser­wisu do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te po­zwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą, do­sto­so­wa­ną do je­go in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb;
  b) two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re po­ma­ga­ją zro­zu­mieć w ja­ki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wisu ko­rzy­sta­ją ze stron in­ter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i za­war­to­ści;
 5. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wisu mo­gą do­ko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków co­okies. Usta­wie­nia te mo­gą zo­stać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w ta­ki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).
 6. Ope­ra­tor Ser­wisu in­for­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mo­gą wpły­nąć na niektó­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych Ser­wisu.
 7. Pli­ki co­okies za­miesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu i wy­ko­rzy­sty­wa­ne mo­gą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­torem Ser­wisu re­kla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.
FacebookFacebookFacebook

Nasza strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close