Regulamin – it’s wrap

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin – it’s wrap (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania umów o świadczenie usługi oklejania pojazdów (zwanych dalej: „Umowami”), których wykonawcą jest Ondre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-511), ul. Maksymiliana Jackowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692333, posiadająca NIP: 7811952034 (zwany dalej: „Wykonawcą”).
 2. Regulamin stanowi integralną część Umów zawieranych przez Wykonawcę z klientami (zwanymi dalej: „Usługobiorcami”).
 3. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom przed zawarciem Umowy. Regulamin jest dostępny w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie internetowej www.itswrap.pl.
 4. Usługobiorca może porozumiewać się z Wykonawcą między innymi za pośrednictwem adresu e-mail: office@itswrap.pl oraz telefonicznie na numer telefonu: 602 494 133.

Artykuł 2. Przedmiot Umowy

 1. Usługobiorca zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi oklejenia pojazdu samochodu osobowego zgodnie z Umową i w oparciu o jedną z opcji:
  • ochrony lakieru,
  • zmiany koloru,
  • przyciemnienia szyb,
  • nadruku reklamowego lub spersonalizowanego przez Usługobiorcę w inny sposób.
 2. W zależności od specyfikacji pojazdu Umowa może obejmować oklejanie także m.in.:
  • progów i innych powierzchni wewnątrz pojazdu;
  • wewnętrznej strony tylnych drzwi czy tylnej klapy pojazdu;
  • wewnętrznej strony maski przedniej pojazdu

Powyższe elementy mogą zostać wyklejone za dodatkową opłatą ustaloną przez Wykonawcę i potwierdzoną przez Usługobiorcę w Umowie.

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości konieczne do wykonania usługi oklejania pojazdu.
 2. Usługobiorca oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód do zawarcia Umowy, w szczególności jest uprawniony do oklejenia dostarczonego pojazdu.

Artykuł 3. Wykonanie Umowy

 1. Przed przystąpieniem do oklejenia pojazdu Wykonawca przygotowuje powierzchnię do oklejania, w tym między innymi:
  1. w razie zaistnienia potrzeby, Wykonawca w ramach świadczonych usług może dokonać demontażu uprzedniej folii na zlecenie Usługobiorcy. Wykonawca niniejszym informuje, że może zdarzyć się sytuacja, że wraz z demontażem uprzednio zastosowanej folii, z uwagi na rodzaj lub jakość folii, stan powłoki lakierniczej lub czas jaki minął od założenia uprzedniej folii, odejdzie również lakier. Wykonawca prace demontażowe rozpoczyna od przeprowadzenia próby na małej powierzchni, w przypadku zaistnienia według Wykonawcy potrzeby konsultacji z Usługobiorcą, Usługobiorca będzie zobowiązany do podjęcia decyzji odnośnie dalszych prac demontażowych. Usługa demontażowa z uwagi na niestandardowy charakter, wyceniana jest indywidualnie przez Wykonawcę przed przystąpieniem do demontażu;
  2. Wykonawca oczyszcza powierzchnię karoserii używając przeznaczonych do tego, bezpiecznych środków;
  3. w razie zaistnienia potrzeby, Wykonawca z uwagi na zawartą Umowę wykona demontaż niektórych elementów między innymi takich jak: listwy, znaki firmowe, lampy, wycieraczki, klamki, lusterka.
 2. W przypadku gdy Usługobiorca dostarcza gotowy projekt nadruku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki. Z uwagi na błędnie przygotowany projekt nadruku (plik), ewentualne koszty za przygotowanie kolejnej folii do oklejania lub ponowne oklejanie ponosi Usługobiorca.
 3. Wykonawca nie odpowiada za treści zawarte w plikach przesłanych przez Usługobiorcę oraz zawartość zleconych do realizacji materiałów i usług, szczególnie za prawa autorskie do nich.
 4. W przypadku gdy Wykonawca przygotowuje projekt nadruku:
  • cena przygotowania projektu ustalana jest przez Wykonawcę indywidualnie;
  • w cenie usługi zawarte są dwie poprawki projektu, chyba, że Strony ustalą inaczej w Umowie;
  • kolejne zmiany (niewynikające z błędu Wykonawcy) wyceniane są dodatkowo.
 5. Jeżeli według Wykonawcy lub Usługobiorcy wymagane jest przygotowanie próbki folii, Wykonawca potwierdza termin realizacji Umowy w momencie zaakceptowania próbki folii przez Usługobiorcę.
 6. Jeżeli nie jest wymagane przygotowanie próbki folii, Wykonawca potwierdza termin realizacji w momencie zawarcia Umowy, przekazania projektu nadruku przez Usługobiorcę lub ostatecznej akceptacji przez Usługobiorcę projektu przygotowanego przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wydłużenia terminu realizacji usługi, o czym poinformuje Usługobiorcę.
 7. W sytuacji gdy, w trakcie przygotowania pojazdu do oklejania Wykonawca stwierdzi uszkodzenia/niesprawność jakichkolwiek elementów: klamki, opuszczanie szyb, brak możliwości zdemontowania wycieraczek, anteny lub innych elementów, które są niezbędne do prawidłowego oklejenia pojazdu, Wykonawca informuje Usługobiorcę i proponuje mu rozwiązania do zastosowania.
 8. Wydanie pojazdu po wykonaniu usługi oklejania w oparciu o opcję ochrony lakieru następuje po upływie minimum 24 godzin od zakończenia oklejania. Zapis ten nie dotyczy opcji zmiany koloru pojazdu lub oklejania reklamowego.
 9. Delikatne niespasowanie elementów graficznych na pojeździe, przy stosowaniu folii z nadrukiem, jest normalne, wynika to chociażby z tego, że powierzchnia pojazdu ma wypukłości, a przygotowywane siatki graficznej (rzut z góry i rzut z boku) są grafikami płaskimi.
 10. Wykonawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojeździe (dostarczony pojazd powinien być opróżniony z rzeczy).
 11. Jeżeli pojazd posiada nową powłokę lakierniczą, przed wykonaniem usługi oklejania pojazdu powinien upłynąć co najmniej jeden miesiąc od nałożenia nowej powłoki lakierniczej. W przypadku gdy zalecany termin na odparowanie nie jest zachowany przez Usługobiorcę, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe przy oklejaniu pojazdu i związane z nową powłoką lakierniczą.
 12. Wykonywanie usług odbywa się w siedzibie Wykonawcy, jednak na prośbę Usługobiorcy i za zgodą Wykonawcy oklejenie samochodu pojazdu może zostać wykonane w innej lokalizacji. W takim wypadku Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za błędy, które mogą wyniknąć m.in. ze względu na niewłaściwą temperaturę podczas wykonywania usługi czy zapylenie powietrza.

Artykuł 4. Zasady po wykonaniu usługi (obowiązki Usługobiorcy)

 1. W związku z wykonaniem usługi oklejania pojazdu Usługobiorca powinien:
  • wykonać pierwsze mycie pojazdu nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty oklejenia;
  • brud i pył mogący rysować powierzchnię folii spłukiwać czystą wodą;
  • do mycia pojazdu używać miękkich gąbek oraz wody z dodatkiem delikatnych środków nisko-pieniących przeznaczonych do mycia oklejonych pojazdów;
  • na myjniach wysokociśnieniowych utrzymywać strumień z dyszy myjącej w odległości nie mniejszej niż 0,5 metra od pojazdu;
  • w razie rozlania na folię rozpuszczalnika, benzyny, oleju napędowego lub innej podobnej substancji pozostawić tę substancję do momentu samoczynnego wyschnięcia.
 2. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem folii, które nie będzie podlegać reklamacji.

Artykuł 5. Cena i płatność

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny za usługę oklejenia pojazdu, zgodnie z umówioną ceną, podaną w Umowie. Cena podana w Umowie jest ceną brutto, obejmującą podatki oraz wszystkie ewentualne inne opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Usługobiorca może zapłacić cenę w terminie i w sposób wskazany w Umowie. Płatności mogą być realizowane w gotówce, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. W przypadku niedokonania zapłaty ceny, Wykonawca ma prawo zawiesić wykonanie Umowy do czasu uregulowania ceny. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
 4. Wszelkie płatności w pierwszej kolejności mogą zostać zaliczone na związane z długiem należności uboczne np. odsetki, a dopiero następnie na należność główną (cenę).
 5. Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę w związku z realizowaną usługą, termin płatności faktury wynosi 14 dni od jej wystawienia, chyba że co innego Strony ustaliły w Umowie.

Artykuł 6. Pozostałe warunki Umowy

 1. Usługobiorca nie może zrezygnować z Umowy zawartej z Wykonawcą.
 2. Wykonawca może rozważyć możliwość rezygnacji przez Usługobiorcę z Umowy, po pokryciu przez Usługobiorcę wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawarciem Umowy, w tym w szczególności kosztów próbek, kosztów materiału.
 3. W przypadku gdyby doszło do zawarcia umowy poza siedzibą Wykonawcy lub na odległość (np. poprzez wiadomość elektroniczną e-mail), Usługobiorca nie ma prawa odstąpić od Umowy, z uwagi na art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację wobec Wykonawcy, w szczególności w przypadku jeżeli wykonanie Umowy nastąpiło niezgodnie z postanowieniami przewidzianymi w Umowie, w tym również w Regulaminie.
 2. Reklamację można złożyć w formie listu poleconego na adres Wykonawcy lub w formie wiadomości elektronicznej e- mail na adres e-mail Wykonawcy office@itswrap.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres Usługobiorcy (w przypadku reklamacji składanej w formie listu poleconego), adres e-mail (w przypadku reklamacji składanej w formie wiadomości elektronicznej e-mail) Usługobiorcy, opisanie Umowy, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wykonawca zwraca się do Usługobiorcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub e-mail w reklamacji o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Wykonawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres korespondencyjny lub e-mail podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Wykonawca powiadomi o tym Usługobiorcę podając powody tej decyzji.
 5. Gdy wymiana lub naprawa folii okaże się możliwa, Wykonawca powiadomi o tym Usługobiorcę oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
 6. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Artykuł 8. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z zawarciem Umowy, administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
  • realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 5. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 6. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
 7. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia Umowy i jej realizacji.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest podmiotowi obsługującemu księgowość, firmom windykacyjnym.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Artykuł 9. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 3. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Wykonawcą a Usługobiorcą jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania Umowy, w tym Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Wykonawca poinformuje o tym na stronie internetowej www.itswrap.pl oraz w siedzibie Wykonawcy. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 10 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wykonawcę. Usługobiorców, którzy zawarli Umowę przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

 

FacebookFacebookFacebook

Nasza strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close